Eduardo Mattos

Coach Eduardo Mattos is a black belt in Brazilian Jiu Jitsu and along with Coach Marcelo, leads our adult and kids Brazilian Jiu Jitsu program. Eduardo has been training in the art of Jiu Jitsu for over 12+ years. In his spare time, Eduardo loves surfing and yoga.

Menu